Podmínky užití

 1. Základní ustanovení
  1. Tato pravidla a podmínky (dále jen „Podmínky“) stanoví práva a povinnosti uživatelů aplikace s URL: http://bowlingstatistiky.cz (dále jen „Portál“).
  2. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://bowlingstatistiky.cz tvořících Portál je Lukáš Marek, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Provozovateli svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na stránkách Portálu.
  3. Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly.
   Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen Uživatelé).
   Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál a jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek dostupných přes Portál. Pro používání služeb poskytovaných Provozovatelem prostřednictvím Portálu platí vedle těchto Pravidel i Všeobecné podmínky, popř. zvláštní podmínky pro příslušnou službu pokud existují. Odkaz na zvláštní podmínky, pokud pro danou službu existují, je vždy umístěn u ustanovení o konkrétní službě.
  4. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách http://bowlingstatistiky.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 2. Úplnost a aktualizování informací
  1. Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly aktuální a proto jsou pravidelně upravovány a kontrolovány. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého obsahu. Informace uveřejňované na Portálu jsou základní informace zadané uživateli portálu. Uživatelé také zodpovídají za pravdivost uváděných údajů.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.
 3. Odpovědnost Provozovatele za obsah
  1. Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umisťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit.
  2. Provozovatel tedy zejména nenese žádnou odpovědnost za:
   • obrázky vložené uživateli Portálu
   • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Portálu Provozovatele
   • odkazy na stránky třetích osob umístěné na Portálu
   • reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu Provozovatele
   • obsah sdělení, která si mezi sebou vyměňují Uživatelé Portálu prostřednictvím Portálu
  3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele. Zejména je oprávněn odstranit klamavý a nepravdivý obsah, obsah zasahující do práv a oprávněných zájmů třetích osob, obsah který je proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, nebo pohlaví, nebo který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání.
 4. Užívání Portálu Uživatelem
  1. Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto Portálu se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.
  2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
   • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.
   • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu.
   • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu,
   • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit.
   • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
   • zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
   • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
   • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
   • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.
 5. Způsoby používání neveřejné části Portálu:
  • Užívání administrační části Portálu je zdarma. V neplacené verzi nemusí být dostupná veškerá funkcionalita jako po zaplacení registračního poplatku na období jednoho roku.
  • Výše ročního poplatku je vždy zveřejněna na úvodní straně veřejné části portálu. Podrobnosti k provedení bezhotovostní platby nalezne Uživatel po registraci a přihlášení do administrační části Portálu pod odkazem Platby.
  • Uživatelé s nezaplaceným ročním poplatkem nemají nárok na peněžité či jiné výhry v rámci Portálu
 6. Přístup na stránky a ochrana zadaných údajů
  1. Přístup a používání veřejné části stránek http://bowlingstatistiky.cz je bezplatné.
  2. Přístup do placené části Portálu http://bowlingstatistiky.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých údajů Uživatele. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
 7. Závěrečná ustanovení
  • Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.
  • Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.
  • Datum vydání 01.01.2011
  • Zástupce projektu bowlingstatistiky.cz.