1. Všeobecná ustanovení

  1. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanoví práva a povinnosti účastníků soutěže, kterou pořádá server bowlingstatistiky.cz, (dále jen „Pořadatel“). Přihlášením se k výhře v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s dále uvedenými podmínkami.
  2. Soutěž začíná 1. února 2012 a končí 31. prosince 2020. Soutěž bude probíhat na území České a Slovenské republiky. Vítězné hry je soutěžící povinen doložit tištěnými výsledky podepsanými zástupcem centra nebo delegátem bowlingových statistik dále jen podepsaným. V případě, že centrum nemá možnost tisku výsledků je možné doložit výsledky ručně vyplněným a podepsaným formulářem ze stránek bowlingových statistik.
  3. Ceny do soutěže věnuje pořadatel. Ceny v případě výhry nejsou právně vymahatelné a není možné uplatnit náhradní plnění. Soutěžící v případě výhry souhlasí s jejím osobním převzetím. Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.
  4. Předání ceny: Detaily předání ceny budou dohodnuty s výhercem soutěže přes e-mail zadaný v jeho osobním profilu.
  5. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, mohou být výhry z reklamních soutěží či ceny z veřejných soutěží předmětem daně z příjmů fyzických osob ve smyslu zákona o daních z příjmů v aktuálním znění. Za zdanění výhry odpovídá výherce.
 2. Princip soutěže

  1. Soutěží se rozumí akce „HRAJTE - ZADAJTE - VYHRAJTE“ (dále jen „Soutěž“) vyhlášená pořadatelem, jejímž cílem je vyzvat hráče bowlingu bez omezení věku, aby pomocí pravdivě zadaných údajů svých bowlingových her na serveru bowlingstatistiky.cz pomohli vytvářet jeho obsah.
  2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba a dále všechny ostatní osoby splňující podmínky v bodech 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12.
  3. Hráč musí být řádně zaregistrován na bowlingstatistiky.cz
  4. Hra musí být zadána na bowlingstatistiky.cz do 24 hodin od vytištění a uzamčena spolu s body.
  5. Hra odehraná v poslední soutěžní den musí být zadána do 24:00 středoevropského času.
  6. Hráč musí mít zaplacený roční poplatek v době kdy se soutěž pro dané období uzavírá.
  7. Hráč musí mít vyplněný platný kontaktní e-mail ve svém profilu.
  8. Hráčův účet musí být veřejný. Protože jen na veřejné části webu se zobrazuje tato veřejná soutěž.
  9. Všechny zadané hry je potřeba při předávání výhry na požádání doložit tištěnými nebo ručně psanými výsledky z centra. Tištěné i ručně psané výsledky musí být podepsané obsluhou centra nebo delegátem bowlingových statistik.
  10. Jméno hráče na tištěných dokumentech se musí shodovat s přezdívkou pod kterou je hráč zaregistrován na bowlingových statistikách.
  11. Výhra přechází na dalšího hráče v pořadí, pokud hráč nesplní výše zmíněné podmínky pro předání výhry. Nebo pokud ji odmítne.
  12. Bowlingové statistiky si vyhrazují právo ve sporných případech rozhodnout dle svého vlastního uvážení pro rychlé řešení případných sporů.
  13. Výtězné hry v několika kategoriích a obdobích označených symbolem Soutěž o ceny budou odměněny finanční částkou a to následovně:
   Každý měsíc ,- Kč za nejvyšší nához v soutěžním měsíci (viz. začátek a konec soutěže v bodě 1.2).
   Každý půlrok označený jako jarní a podzimní období ,- Kč pro hráče s největším celkovým skóre v sekci Nejaktivnějsí hráči.
   Rok 2023 o ,- Kč pro hráče s největším průměrným náhozem. Vyplacení všech výher je dále podmíněno dostatečným počtem platících hráčů bowlingových statistik. V případě, že vybrané prostředky v daném roce nepokryjí výhry, přechází částka do následujícího roku. Minimální potřebný počet hráčů je zobrazen na hlavní stránce soutěže a odpovída počtu hráčů, kteří ještě musejí zaplatit roční poplatek.
  14. Soutěžící odpovídá za pravdivost zadaných údajů.
  15. Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách serveru bowlingstatistiky.cz.
  16. Vyhodnocení soutěže proběhne první den následujícího soutěžního období a následně budou výsledky bez odkladu zveřejněny na webových stránkách pořadatele.
  17. Vítěz bude označen automatickým systémem symbolem Vítěz a kontaktován na e-mail uvedený v osobním profilu hráče.
  18. Kandidát na vítěze, který nesplní nějakou podmínku soutěže bude označen automatickým systémem symbolem Výhra přechází na dalšího hráče v pořadi.. Za vítěze soutěže bude označen další hráč v pořadí s nejvyšším náhozem potažmo skóre dle zvoleného období, který splní podmínky soutěže.
 3. Závěrečná ustanovení

  1. Pořadatel neodpovídá za události mimo svou kontrolu a za události, které nemohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat.
  2. Tyto podmínky a právní vztahy z nich vyplývající a další právní vztahy vzniklé mezi pořadatelem a účastníkem během trvání soutěže nebo v souvislosti s ní se budou řídit ustanoveními § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími všeobecně závaznými právními předpisy České republiky. Případné spory z těchto právních vztahů lze předložit k rozhodnutí soudu České republiky.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit, odložit nebo upravit tuto soutěž a tyto podmínky soutěže nebo jakoukoli jejich část bez udání důvodu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

Podmínky této soutěže nabývají účinnosti dne 1. února 2012.

V případě jakýcholiv dotazů nás neváhejte kontaktovat na soutez@bowlingstatistiky.cz.